Ramadhan bulan 'Kerja Keras'

“ Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad Saw: Sesungguhnya Nabi Daud a.s., tidak makan 

kecuali dari hasil usahanya sendiri.” 

(HR. Bukhari) 

“ Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sungguh, seandainya salahseorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik,daripada ia meminta- minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak.” 

(HR.Bukhari dan Muslim) 

“ Dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al- 

‘Awwam r.a., ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sungguh 

seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi kegunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesamamanusia, baik mereka memberi ataupun tidak.” 

(HR. Bukhari) 

“ Dalam sebuah hadits Rasul saw bersabda: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan 

karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah” 

(Hadits Riwayat Ahmad& Ibnu Asakir ) 


“ Rasulullah saw pernah ditanya, Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, Pekerjaanterbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perjualbelian yang dianggap 

baik,” 

(HR Ahmad dan Baihaqi). 


”Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. 
Barangsiapa yang melaksanakan puasa karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni dosa-dosanya”

Ramadhan
 'Poso kui sithik turune, ora sithik-sithik turu'
sithik mangan e, ora sithik sithik mangan'

Tidak ada komentar:

Posting Komentar